Opdrachten

De opdrachten van Constructiv worden door het Paritair Comité 124 gegeven via cao’s.

□ Aanvullende sociale voordelen: de sociale partners hebben een uitgebreid en modern sociaal statuut gecreëerd voor onze bouwvakarbeiders. Zij kunnen terugvallen op een brede waaier van aanvullende sociale voordelen, beheerd door Constructiv. Deze voordelen zijn opgebouwd rond drie pijlers:

▪ beloning voor de productiviteit van de arbeiders
▪ aanvullingen op het inkomen tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid ingevolge tijdelijke werkloosheid, ziekte, ongeval, …
▪ ondersteuning van de eindeloopbaan
□ Welzijn op het werk: Constructiv waakt over het welzijn en de veiligheid op de bouwplaatsen. Dagelijks zijn wij actief op het terrein en ons team van adviseurs:

▪ bezoekt bouwbedrijven om hen te ondersteunen bij hun dynamisch preventiebeleid
▪ gaat langs op bouwplaatsen en verstrekt aangepaste adviezen en tips op het vlak van welzijn en veiligheid
▪ organiseert gerichte sensibiliseringscampagnes over specifieke thema’s

□ Competentiebeheer en instroom: Constructiv werkt aan het verbeteren van de instroom van werknemers in de bouwsector en het op peil houden van hun competenties. De sector streeft immers naar duurzame tewerkstelling. Zo staan onze adviseurs op het terrein in voor:

▪ de promotie van de bouwsector en bouwberoepen bij jongeren en werkzoekenden
▪ de begeleiding van jongeren en werkzoekenden naar een duurzame job in de bouw
▪ de ondersteuning van bouwbedrijven en hun werknemers m.b.t. hun competentie- en loopbaanbeheer

Aansturing

■ De beleidsorganen
De missie en opdrachten die Constructiv vanwege het Paritair Comité 124 ontvangt, worden opgevolgd door verschillende beleidsorganen.

□ Raad van Bestuur
Dit is het hoogste beslissingsorgaan binnen Constructiv dat een strategische en sturende verantwoordelijkheid heeft. De Raad waakt erover dat de organisatie optimaal functioneert. Daarvoor bepaalt ze bijvoorbeeld de sectorale visie, de strategie en de prioriteiten met betrekking tot de opdrachten die door het Paritair Comité aan Constructiv zijn gegeven. De Raad legt hierover verantwoording af aan het Paritair Comité.

□ Beheerscomités Building your Benefits (ByB) en Building on People (BoP)
Deze zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de specifieke opdrachten die toevertrouwd zijn aan de twee operationele structuren van Constructiv (ByB en BoP). Ze zetten een kader uit en bewaken dit kader waarbinnen de sectorale opdrachten worden uitgevoerd.
Een beheerscomité kan bepaalde bevoegdheden met betrekking tot gewestelijke of gemeenschapsmateries delegeren aan regionale oriëntatiegroepen (BoP@Vlaanderen, BoP@Brussel en BoP@Wallonie). In dit geval houdt het Beheerscomité toezicht op de naleving van het sectoraal kader ter zake.


■ De operationele aansturing
De operationele aansturing gebeurt door het uitvoerend management dat bestaat uit de CEO en twee Directeurs-generaal (één per operationele structuur) en dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur en het uitvoeren van de beleidsbeslissingen van de bovenvermelde beleidsorganen.


Constructiv in 1 minuut


Samenstelling Raad van Bestuur en Beheerscomités


Constructiv 
Raad van BestuurBuilding your Benefits
Beheerscomité
Building on People
Beheerscomité
Mandaat tot:31.12.202231.12.202231.12.2022
VoorzitterDE VLAMINCK GianniJÉROUVILLE NatachaCUPPENS Pierre
OndervoorzittersDE MÛELENAERE RobertCUPPENS PierreVAN HOE Marnix
VANDENBERGHE PatrickVOCHTEN Jan HILAMI Brahim
Bestuurders 2 x 7 2 x 7 2 x 11
Confederatie Bouw 
DE MÛELENAERE RobertDE MÛELENAERE RobertVOCHTEN Jan 
JÉROUVILLE NatachaDE WIT HendrikDILLEN Marc
VAN POPPEL BobJÉROUVILLE NatachaHAEX Joeri 
VOCHTEN JanVOCHTEN JanVAN POPPEL Bob
CARNOY Francis
GASTIAUX Geneviève
JÉROUVILLE Natacha
SCHILTZ Laurent
BouwunieVERKEST FilipPROESMANS LucMOREELS Hildegard
WAEYTENS Jean-PierreWAEYTENS Jean-PierreWAEYTENS Jean-Pierre
FEMAVAN HOE MarnixVAN HOE MarnixVAN HOE Marnix
ACV-BIE CUPPENS PierreCUPPENS PierreBEIRENS Iwein
DAERDEN JustinDAERDEN JustinCUPPENS Pierre
VANDENBERGHE Patrick VANHEE MaaikeDAERDEN Justin
MATTHYSEN Ronny
TEHEUX Jean-Louis
AC-ABVVDE VLAMINCK GianniDE VLAMINCK GianniCANNAERT Annick
HILAMI BrahimHILAMI BrahimDE VLAMINCK Gianni
VAN HEETVELDE WernerAan te duidenENGELAAR Bert 
HILAMI Brahim
SENNA Benaissa 
ACLVBVANDYCKE JohanVANDYCKE JohanVANDYCKE Johan
Situatie op 31/12/2019


Over Constructiv
Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.