De bouw, uw toekomst? Dat is de titel van het jaarverslag betreffende de activiteiten van Constructiv voor het werkingsjaar 2019. Deze boodschap wordt u gebracht in het volle besef van de hoogst uitzonderlijke omstandigheden waarin de bouwsector, de Belgische economie en de totale maatschappij zich nu bevinden en de bijzondere uitdagingen die zich stellen.  

Op dit moment richten aanzienlijke maatschappelijke inspanningen zich wereldwijd op het indijken van de effecten van het coronavirus op de volksgezondheid. De volledige economische impact van deze situatie zal pas op langere termijn ingeschat kunnen worden, maar sowieso zal de situatie zich op termijn opnieuw normaliseren. Op dat moment – en we zijn er nu samen met vereende krachten voor aan het zorgen dat dit zo snel mogelijk gebeurt – zullen de klassieke uitdagingen van de bouwsector ook beantwoord worden. Ook de continue nood van de bouwsector aan voldoende en competente medewerkers komt dan weer op het voorplan. Met een boutade kunnen we zelfs stellen: terug van nooit weg geweest. 

Wat mij betreft, kan het vraagteken aan het einde van de titel van dit jaarverslag: “De bouw, uw toekomst?” dan ook perfect vervangen worden door een uitroepteken. Na een temporisering zijn de eerste tekenen van het herstel van de arbeidsmarktwerking weer aanwezig. Wat typeert de activiteiten binnen de bouwsector? Los van technologische evoluties met betrekking tot het gehanteerde materieel en materiaal, trends zoals digitalisering, circulaire economie, enz., worden de werkzaamheden uitgevoerd door de mensen die aanwezig zijn op de verschillende Belgische bouwplaatsen. Door de eerder genoemde evoluties worden er daarenboven steeds meer vereisten gesteld aan het competentieniveau van de betrokken medewerkers. Meer dan ooit heeft de bouwsector dan ook nood aan slimme handen. Samengevat: op kwantitatief vlak kunnen we stellen dat de bouwsector jaarlijks nood heeft aan ongeveer 18.000 nieuwe arbeidskrachten. Op kwalitatief vlak worden meer kennis en kunde gevraagd van deze nieuwe arbeidskrachten.     

Deze doelstelling sluit naadloos aan bij de opdracht van Constructiv: garanderen dat Belgische bouwondernemingen kunnen beschikken over voldoende én bekwame medewerkers. Om deze doelstelling in te vullen, moedigt Constructiv toekomstige bouwvakarbeiders aan om hun weg te vinden naar de bouwsector. Daarnaast geeft Constructiv de aanwezige bouwvakarbeiders de mogelijkheid om een duurzame loopbaan in de bouwsector te realiseren. Constructiv stelt hiervoor een arsenaal aan ondersteunende maatregelen ter beschikking van de bouwondernemingen en de huidige én toekomstige bouwvakarbeiders. Algemeen gesproken kan deze ondersteuning worden onderverdeeld in drie grote categorieën, die telkens gepaard gaan met specifieke initiatieven om de doelstellingen te bereiken: het aanbieden van een aantrekkelijk statuut, het bevorderen van de duurzame instroom en het bevorderen van een duurzame tewerkstelling. Ter illustratie: de belangrijke inspanningen die Constructiv levert op het vlak van de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de arbeiders op de bouwplaatsen, zijn bijvoorbeeld ondersteunend ten aanzien van de duurzame tewerkstelling. Het sectorale aanvullende pensioenplan Construo, dat beheerd wordt door Pensio B, beloont enerzijds de trouw aan de sector en vormt anderzijds een fundamenteel onderdeel van het statuut waar alle bouwvakarbeiders van kunnen genieten. Op die manier bevordert het de aantrekkingskracht van de bouwsector voor de toekomstige bouwvakarbeiders. 

Wij nodigen u dan ook graag uit om kennis te nemen van de inhoud van dit jaarverslag voor het werkingsjaar 2019. Dit verslag biedt u een overzicht van wat Constructiv in 2019 als voornaamste activiteiten realiseerde. Daarnaast vindt u ook achtergrondinformatie en cijfers. U zal verrast zijn door de veelheid aan activiteiten en de omvang van de geïnvesteerde mensen en middelen. De kernboodschap van dit jaarverslag is en blijft dan ook dat de sector zijn schouders zet onder de missie die aan Constructiv werd toevertrouwd, met name ervoor zorgen dat de bouwsector kan beschikken over voldoende én gekwalificeerde arbeidskrachten. Wij hopen dat we met betrekking tot deze doelstelling kunnen rekenen op de steun van eenieder die de bouwsector een warm hart toedraagt!


Gianni De Vlaminck

Gianni De Vlaminck

Voorzitter


Over Constructiv
Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.