De BouwIngroeiBaan (BIB)


 
Duurzame instroom is een van de prioriteiten van de sociale partners van de bouwsector. De in 2016 gelanceerde BouwIngroeiBaan (BIB) draagt hiertoe bij, doordat onervaren jonge arbeiders aan de slag kunnen met een overeenkomst van onbepaalde duur en de omkadering en opleiding krijgen die nodig zijn om hun beroep te kunnen uitoefenen.

De BIB richt zich tot arbeiders jonger dan 27 met minder dan 12 maanden ervaring in de sector. Met een BIB kunnen zij een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur afsluiten in de sector. Om zeker te zijn dat de inschakeling van deze jonge arbeiders goed verloopt, wordt in het bedrijf een mentor aangeduid die verantwoordelijk is voor het onthaal, de begeleiding en de opleiding van de jonge arbeider gedurende de volledige omkaderingsperiode.

Aangezien de veiligheid en het welzijn van de arbeiders centraal blijven staan voor Constructiv, is er een verplichte opleidingsmodule rond veiligheid voorzien in het opleidingsprogramma van de BIB. Vanwege hun leeftijd en gebrek aan ervaring zijn jonge arbeiders immers extra kwetsbaar op een bouwwerf. 
In 2019 gestarte BIB-contracten
Gewest2016201720182019Totaal
Vlaanderen5841.0148619713.430
Wallonië1402683635031.274
Brussel1112283586
Totaal7351.2941.2521.5094.790
Bron: Constructiv

■ Duurzame tewerkstelling als doel

Constructiv waakt over de kwaliteit van de omkadering door meerdere voorwaarden op te leggen voor het goede verloop van de BIB. Zo moet de mentor kunnen aantonen dat hij over pedagogische vaardigheden beschikt, wat de kansen op een goede relatie tussen de mentor en de begeleide arbeider verhoogt. Ook wordt er omstreeks de zesde maand van de omkadering een functioneringsgesprek georganiseerd om de inschakeling en de evolutie van de jongere te beoordelen. Tijdens dit gesprek wordt het opleidingsprogramma overlopen en indien nodig aangepast. 

 
■ Constructiv, ondersteuning op heel wat gebieden

Constructiv blijft ook tijdens het inschakelingstraject klaarstaan voor en begeleiding bieden aan zowel de jonge arbeider als het bedrijf. De Constructiv-adviseurs bieden een verregaande administratieve ondersteuning bij de opstart van de BIB: uitwerking van het opleidingsprogramma van de jonge arbeider, organisatie van het functioneringsgesprek, enz. Op financieel vlak beloont Constructiv de bedrijven met een premie van € 1.000 per BIB. Bovendien bestaan er voor de opleidingen die de jongere volgt, sectorale tussenkomsten in de loonkost en de opleidingskost.
 
Wanneer de jonge arbeider na een alternerende opleiding in de sector komt werken met een BIB, krijgt hij een sectorale premie van € 700 en een tweede premie van € 700 na een jaar tewerkstelling met een BIB. 

Constructiv sensibiliseert werkgevers om een goed onthaalbeleid uit te bouwen, zodat nieuwe werknemers niet aan hun lot worden overgelaten. Tijdens de belangrijke eerste stappen van een loopbaan worden de fundamenten gelegd voor een duurzame carrière.

Over Constructiv
Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.