Het bevorderen van de duurzame tewerkstelling


Om bouwondernemingen over voldoende én competente bouwvakarbeiders te laten beschikken, werkt Constructiv via verschillende pistes. In eerste instantie willen we zorgen voor een voldoende grote en kwaliteitsvolle instroom van nieuwe arbeiders in de bouwsector. Nadat arbeiders in de bouwsector terechtkomen, is het natuurlijk zaak om deze tewerkstelling duurzaam te maken. Daarom zet Constructiv acties op om duurzame loopbanen binnen te bouwsector te promoten.

Deze acties richten zich prioritair op de start van de carrière van een bouwvakarbeider, maar stoppen daar niet: de ondersteuning loopt door gedurende de gehele uitbouw van de carrière. Graag brengen we de onderstaande initiatieven onder uw aandacht:

De BouwIngroeiBaan (BIB)

Duurzame instroom is een van de prioriteiten van de sociale partners van de bouwsector. De in 2016 gelanceerde BouwIngroeiBaan (BIB) draagt hiertoe bij, doordat onervaren jonge arbeiders aan de slag kunnen met een overeenkomst van onbepaalde duur en de omkadering en opleiding krijgen die nodig zijn om hun beroep te kunnen uitoefenen.

De BIB richt zich tot arbeiders jonger dan 27 met minder dan 12 maanden ervaring in de sector. Met een BIB kunnen zij een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur afsluiten in de sector. Om zeker te zijn dat de instroom van deze jonge arbeiders goed verloopt, wordt in het bedrijf een mentor aangeduid die verantwoordelijk is voor het onthaal, de begeleiding en de opleiding van de jonge arbeider gedurende de volledige omkaderingsperiode.

Aangezien de veiligheid en het welzijn van de arbeiders centraal blijven staan voor Constructiv, is er een verplichte opleidingsmodule rond veiligheid voorzien in het opleidingsprogramma van de BIB. Vanwege hun leeftijd en gebrek aan ervaring zijn jonge arbeiders immers extra kwetsbaar op een bouwwerf.

Ondersteuning op het vlak van de competentieverwerving van de arbeiders

Onze dienstverlening stopt niet wanneer jongeren, geschoold of ongeschoold, gekozen hebben voor de bouw. Om medewerkers maximaal de kans te bieden om een duurzame loopbaan uit te bouwen, is het van belang dat de nodige opleidings- en ontwikkelingskansen aangeboden worden. Zo promoot Constructiv bijvoorbeeld actief technische bijscholing, zodat werknemers op de hoogte blijven van de laatste evoluties binnen de sector.

Om de opleidingskansen van actieve bouwvakarbeiders te maximaliseren, heeft de bouwsector een ambitieus plan uitgewerkt. Zo voorziet Constructiv niet alleen de noodzakelijke inhoudelijke ondersteuning (geschikte opleidingen vinden (zowel binnen als buiten de werkuren), minimale administratieve belasting, garantie van kwaliteitsvolle opleidingen), maar biedt het eveneens financiële ondersteuning.

Deze financiële tussenkomsten bestaan uit een tussenkomst in de opleidingskost voor ondernemingen en een tussenkomst in de loonkost of premies voor arbeiders wanneer ze een opleiding buiten de werkuren volgen.

Dankzij dit ambitieuze opleidingskader wordt het competentieniveau van bouwvakarbeiders op peil gehouden, en misschien nog belangrijker, wordt het uitbouwen van een duurzame, werkbare loopbaan binnen een sector die interessant, leerrijk en afwisselend is, bevorderd.

Bevordering van welzijn in de bouw

In veilige en gezonde omstandigheden werken is een van dé hefbomen om een duurzame carrière binnen de bouwsector te bevorderen. Constructiv ondersteunt bouwondernemingen en hun werknemers bij het ontwikkelen of verder uitbouwen en implementeren van een preventiebeleid. Dit heeft een dubbele doelstelling: arbeidsongevallen en/of beroepsziekten voorkomen én het werkvermogen van werknemers op peil houden.


Constructiv sensibiliseert werkgevers om een goed onthaalbeleid uit te bouwen, zodat nieuwe werknemers niet aan hun lot worden overgelaten. Tijdens de belangrijke eerste stappen van een loopbaan worden de fundamenten gelegd voor een duurzame carrière.

Over Constructiv
Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.