Het bevorderen van duurzame instroom


In eerste instantie zorgt Constructiv voor een sociaal statuut dat meer dan concurrentieel is ten aanzien van het aanbod van andere sectoren en werkgevers. Constructiv beperkt zich echter niet tot dit passieve aanbod, maar levert ook actieve inspanningen ter bevordering van instroom en naar werkzoekenden toe. Bovendien werkt het nauw en rechtstreeks samen met het (voltijdse en deeltijdse) bouwonderwijs.

Samenwerking met onderwijs

■ Voltijds onderwijs
Een intense samenwerking met de bouwafdelingen in het secundair onderwijs is noodzakelijk om meer leerlingen warm te maken voor een bouwopleiding. Ook moet de aansluiting van deze opleidingen met de bouwrealiteit bewaard en verbeterd worden. Daarom wordt de klemtoon gelegd op veiligheid binnen de opleidingen en op doorstroommogelijkheden naar de arbeidsmarkt. Zo wordt aan scholen gevraagd om het aspect veiligheid maximaal in te bouwen in hun leerplannen en om nascholing voor leerkrachten te organiseren. Verder wordt gewezen op het belang van leerstages op de bouwplaats, zodat jongeren zich zo snel mogelijk een goed beeld kunnen vormen van de praktische realiteit van de bouw.

Om deze engagementen na te leven, kunnen bouwscholen uiteraard rekenen op de steun van Constructiv: er is hier daadwerkelijk sprake van een partnerschap waarbij de beide partijen samenwerken naar een gemeenschappelijke doelstelling. Alle opleidingsknowhow waarover Constructiv beschikt, staat ten dienste van de bouwscholen. Zo organiseert Constructiv bijvoorbeeld nascholingen veiligheid voor leerkrachten en leerlingen.

Daarnaast kunnen bouwscholen ook gebruik maken van onze handboeken en kunnen leerkrachten terecht in onze digitale bibliotheek: buildingyourlearning.be.

■ Duaal leren
De bouwsector is van mening dat een bouwberoep het best aangeleerd kan worden door tijdens de opleiding voldoende ervaring op te doen in een bouwbedrijf. Daarom is duaal leren een ideale leerweg om een bouwberoep aan te leren: leerlingen verwerven kennis en vaardigheden door de school af te wisselen met de bouwplaats. Een mentor begeleidt de leerling intensief en neemt op de leerwerkplek de plaats van de leerkracht in. Op het einde van het traject krijgt de leerling de nodige leerbewijzen en staat hij dankzij de opgedane ervaringen sterk op de arbeidsmarkt.

De sociale partners van de bouwsector zijn ervan overtuigd dat dit dé leerweg van de toekomst is en hebben daarom samen met Constructiv een sectoraal kader ontwikkeld dat zowel de leerlingen als de scholen en de ondernemingen ondersteunt. De doelstelling is de kwaliteit van de leertrajecten te verhogen, het aantal leerlingen te doen stijgen en de duurzame doorstroming naar de bouwsector te verbeteren.

Constructiv betaalt premies aan leerlingen die hun opleidingsjaar succesvol afronden en via een leerovereenkomst verbonden zijn aan een bouwonderneming. Elk jaar heeft de leerling recht op een premie. Leerlingen worden echter niet enkel op financieel vlak ondersteund, ook inhoudelijk staat Constructiv voor hen klaar. Constructiv-adviseurs geven infosessies over werken in de bouwsector om leerlingen te informeren over hun tewerkstellingskansen in de bouwsector, de verschillende organisaties waarmee ze in contact kunnen komen en de administratieve documenten waarmee bouwvakarbeiders vaak te maken krijgen.

Ook na de duale opleiding staat Constructiv klaar voor de jongeren: de doorstroming naar de arbeidsmarkt is immers belangrijk. De BouwIngroeiBaan is bijvoorbeeld een interessante manier voor ondernemingen om jongeren aan te werven. Wanneer een leerling hiervoor niet bij zijn leerwerkplek terechtkan, dan neemt Constructiv de jongere op in andere toeleidingsacties.

Bevorderen van de instroom van werkzoekenden en leerlingen uit het bouwvakonderwijs

Constructiv neemt actief contact op met potentiële nieuwe arbeidskrachten om hen, door middel van begeleiding op maat, een loopbaan in de bouwsector te helpen uitbouwen. Deze toeleiding naar tewerkstelling in de bouwsector werd concreet gemaakt in een ambitieus sectoraal kader en wordt uitgerold in vijf fases:
▪ Bereiken van de doelgroep
▪ Screening, oriëntering en begeleiding van werkzoekenden/leerlingen
▪ Opleiding
▪ Jobmatching
▪ Opvolging

■ Bereiken van de doelgroep
De sector heeft de ambitie om potentiële nieuwe werknemers (jongeren in het bouwonderwijs, werkzoekenden, …) op te sporen en hen informatie over de bouwsector en tewerkstellingskansen te bezorgen om zo de overstap naar deze arbeidsmarkt te vereenvoudigen. Leerlingen en werkzoekenden worden bereikt door middel van collectieve informatiesessies of events (job- en studiebeurzen).

De interactieve infosessies bestaan klassiek uit twee delen:
□ Hoe solliciteren en werken in de bouw?
Potentiële werknemers krijgen tips over het opmaken van een cv, het schrijven van een motivatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek.
□ Werken in de bouw
Potentiële werknemers krijgen informatie over de de bouwsector en het daaraan verbonden aantrekkelijke sociaal statuut (Construbadge, C3.2A, tijdelijke werkloosheid, …).

Op het einde van elke sessie krijgen de geïnteresseerden de gelegenheid om zich op te geven voor verdere contactname en opvolging door Constructiv.

■ Screening, oriëntering en begeleiding
Na de eerste (vooral collectieve) fase volgt een fase waarbij de doelgroep individueel opgevolgd wordt.

□ Screening
Na een collectieve infosessie kunnen werkzoekenden en leerlingen om een individueel gesprek vragen. Dat gesprek heeft als doel de jongere te screenen en eventueel te oriënteren naar tewerkstelling in de bouwsector. Zo nodig wordt hiervoor een volledig traject opgezet waarbij de jongere naar een job in de sector wordt begeleid.
□ Toeleiding naar competentieversterkende acties
In sommige gevallen kan de screening opleidingsnoden bij een leerling of werkzoekende identificeren. In dat geval kan een opleiding worden voorzien.

■ Opleiding
Met onze opleidingspartners worden naast opleidingen voor arbeiders ook opleidingen voor werkzoekenden en voor leerlingen in het bouwonderwijs georganiseerd. Zo kunnen vastgestelde competentienoden geremedieerd worden.

■ Jobmatching en jobhunting
Na het (collectief) bereiken van de doelgroep en de (individuele) screening (eventueel gevolgd door een opleiding) volgt de matching tussen een kandidaat en een onderneming. De jongere wordt bij zijn contact met de onderneming begeleid (hoe contact opnemen, hoe zich voorstellen, …). Daarnaast wordt ook de toekomstige werkgever ondersteund, bijvoorbeeld op het vlak van mogelijke instroomkanalen en ondersteuningsmaatregelen.

■ Opvolging
Jongeren die starten bij een onderneming, lopen jammer genoeg een grote kans om na enkele weken of maanden uit te stromen. In dat geval moet het traject terug van nul worden opgestart (informeren, screenen, begeleiden, matchen, …). Daarom is nazorg een steeds belangrijker wordend aspect in de dienstverlening van Constructiv. Startende jongeren kunnen bijvoorbeeld, met de onderneming en Constructiv, een BouwIngroeiBaan afsluiten.


Over Constructiv
Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.