Een ambitieus sectoraal akkoord
met bijkomende hefbomen voor duurzame instroom


De eerdere elementen tonen aan dat de bouwsector, via Constructiv, reeds grote inspanningen levert om de instroom van werknemers te bevorderen. Met het ambitieuze sectorale akkoord dat de sociale partners in 2019 afsloten en de daarmee gepaard gaande bijkomende hefbomen, wordt de werking van Constructiv nog performanter in deze materie.

Enkele nieuwe elementen uit dit akkoord:


Bijkomende ondersteuning bouwonderwijs

Hoewel Constructiv altijd al samengewerkt heeft met het bouwonderwijs, hebben de sociale partners beslist om de partnerschappen tussen het bouwonderwijs en de bouwsector verder te versterken. Dat heeft alles te maken met de evoluties in de bouwsector en de nood om ons hieraan aan te passen.

De bouwsector maakt immers heel wat transformaties door, zoals de invoering van nieuwe technologieën en de komst van nieuwe milieuvereisten. De vereiste competenties evolueren voor alle beroepen, de relatie met de klant verandert helemaal, de omstandigheden op het vlak van veiligheid en welzijn verbeteren, er ontstaan nieuwe opleidingsmethodes, ...

In het licht van dergelijke evoluties is het erg belangrijk voor de sector om zeker te zijn dat het bouwonderwijs mee is met deze evoluties en dat de leerstof in de bouwopleidingen up-to-date is, zodat de jonge arbeiders die vandaag gevormd worden, morgen klaar zijn voor de nieuwe uitdagingen in de sector.

In het verleden schoven de sociale partners, naast het voltijds onderwijs, duaal leren naar voren als voorkeurstraject. Dit engagement wordt nog versterkt door een verhoging van de premies die worden uitgekeerd aan jongeren in een stelsel van duaal leren. Deze premies maken deel uit van het sectorale referentiekader dat alternerend leren erkent als ideale leerweg naar een bouwberoep en dat de volgende zaken beoogt:

▪ de promotie van alternerende opleidingen en van de bouwsector, met de bedoeling jongeren toe te leiden naar deze richtingen en ze vervolgens in te schakelen in de sector
▪ de hoogkwalitatieve ondersteuning via begeleiding op maat van zowel de jongeren als de bedrijven die alternerende leerlingen onthalen
▪ financiële steun op basis van aanmoedigingspremies om de jonge leerlingen die slagen en hun opleiding verderzetten, te belonen. Er wordt ook een toeleidingspremie toegekend aan jongeren die na afloop van een alternerende opleiding in de bouwsector gaan werken via de sectorale regeling van de BouwIngroeiBaan.

Bevordering van duurzame tewerkstelling

Door het invoeren van het meester-mentortraject (MMT) beschikken bouwbedrijven over een extra instrument dat het onthaal en de begeleiding van nieuwe arbeiders versterkt.

Het meester-mentortraject is een van de nieuwe maatregelen die ingevoerd werden naar aanleiding van het sectorale akkoord 2019-2020. Het werd in september 2019 ingevoerd en is gebaseerd op hetzelfde principe als de sectorale regeling rond bedrijfsinterne opleidingen. Het biedt arbeiders uit de bouwsector die hun competenties willen uitbreiden, de mogelijkheid om een programma aan bedrijfsinterne opleidingen te volgen. Een geschoolde arbeider vervult de rol van meester-mentor: hij begeleidt deze arbeiders gedurende het volledige traject en staat in voor hun opleiding.

■ De sleutel naar duurzame tewerkstelling
De bouwsector is een sector in beweging. Deze vaststelling gaat gepaard met twee uitdagingen die opleiding essentieel maken om de duurzaamheid van de tewerkstelling in de bouw te verzekeren. Enerzijds is het moeilijker voor werkgevers om nieuwe arbeiders aan te werven van wie de competenties overeenstemmen met wat er nodig is op het terrein, en anderzijds moeten de competenties van de actieve bouwvakkers voortdurend aangepast worden aan de nieuwe technologieën, milieunormen, enz. In die context van een evoluerende bouwsector hebben de sociale partners beslist om het meester-mentortraject voor te stellen als nieuw initiatief ter bevordering van duurzame tewerkstelling in de sector.

■ Concreet
Het meester-mentortraject is een opleidingsprogramma van 12 maanden dat op maat opgesteld wordt in functie van de noden van de arbeider en dat 80 tot 180 uren omvat. De opleiding wordt in het bedrijf gegeven door een meester-mentor, d.w.z. een geschoolde arbeider met pedagogische vaardigheden die instaat voor de begeleiding, opleiding en opvolging van de arbeider in kwestie

■ Kwaliteit als hoofdbekommernis van de sector
Alles wordt in het werk gesteld om te zorgen voor een goede kwaliteit van zowel de opleiding als de begeleiding van de arbeider door de meester-mentor. Samengevat is het meester-mentortraject:
▪ een opleidingsprogramma op maat van de noden van de arbeider
▪ een geschoolde meester-mentor die beschikt over pedagogische vaardigheden
▪ een functioneringsgesprek halverwege het traject om zowel de opleiding als de begeleiding te evalueren, dus een gelegenheid om het opleidingsprogramma bij te sturen waar nodig
▪ ondersteuning door Constructiv bij alle fases van het traject, zowel inhoudelijk als financieel

Constructiv biedt financiële steun aan de bedrijven die kiezen voor een MMT. Voor elk traject dat succesvol afgerond wordt, betaalt Constructiv een premie van € 1.000 per meester-mentor. Daar komt nog een sectorale tussenkomst bij per uur bedrijfsinterne opleiding dat gegeven werd in het kader van het meester-mentortraject, en dit tot 180 opleidingsuren per begeleidingstraject.

Overkoepelende maatregelen die alle gekende en nieuwe maatregelen versterken

■ Aanloop naar de ingebruikname van de ConstruBus
De ConstruBus is speciaal ontworpen en ingericht om ingezet te worden tijdens allerhande evenementen van de bouwsector én om jongeren uit het bouwonderwijs te laten kennismaken met de sector. Met deze investering streven de sectorale partners meerdere doelstellingen na: een verhoogde aanwezigheid van de bouw op het terrein en een betere zichtbaarheid van de bouwsector en van de middelen en mogelijkheden waarvan de doelgroepen van de bouwsector gebruik kunnen maken.

De ConstruBus zal voornamelijk twee soorten opdrachten uitvoeren:
▪ Promotie van de bouwsector via het verwelkomen van jongeren
▪ Promotie van de bouwsector via een verhoogde aanwezigheid tijdens bouwgerelateerde evenementen
FOTOS: making of + eindresultaat

■ Onderzoek naar de toekomstige competentienoden, meer specifiek gericht op de bijkomende verwachtingen die er zijn rond digitalisering.
De bouwsector beperkt zich niet tot het hier en nu, maar wil de opleidingscapaciteit van alle betrokkenen ook voorbereiden op de competenties die toekomstige arbeiders nodig zullen hebben.

■ Uitwerken van een duurzame campagne ter bevordering van instroom
Constructiv streeft er steeds naar dat:
▪ jongeren hun weg naar een bouwopleiding vinden
▪ voldoende bouwvakarbeiders hun weg naar de bouwsector vinden
▪ eventuele competentienoden tijdens de loopbaan verholpen kunnen worden
▪ bouwvakarbeiders een duurzame carrière kunnen ontplooien in de sector door de nodige aandacht te schenken aan veiligheid en welzijn op de werkplaats

Om deze doelstellingen te realiseren, voert Constructiv verschillende, soms grootschalige communicatiecampagnes, vaak met een looptijd over meerdere jaren. Hiervoor wordt telkens een hele reeks producten ontwikkeld, zoals posters, flyers, brochures, gadgets en fiches.

Om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen én de impact van onze acties in de toekomst te verhogen, werd in 2019 beslist om één duurzame imagocampagne uit te werken voor de gehele bouwsector. Bij de uitwerking van deze campagne zullen alle inspanningen zo veel mogelijk op elkaar afgestemd worden. Het concept 'duurzaam' heeft enerzijds betrekking op een voldoende lange duurtijd (bv. een campagne met een horizon van 10 jaar) en anderzijds op het efficiënt inzetten van mensen en middelen.

De hoofddoelstelling van deze campagne is om er op een duurzame wijze voor te zorgen dat zo veel mogelijk gemotiveerde en gekwalificeerde jongeren hun carrière in de bouwsector starten én uitbouwen. Om dit te bewerkstelligen, zal de te ontwikkelen campagne zich prioritair richten op het bevorderen van het positieve imago van de bouwsector.


Besluit


De bouw blijft de motor van de Belgische economie: de bouwsector is en blijft nodig en staat paraat. Om een drijvende kracht te blijven, zal de bouw volop moeten inzetten op de instroom van competente nieuwe medewerkers. Dit is een doelstelling waaronder onze sector zijn sterke schouders zet! Wij doen dan ook een warme oproep aan alle belanghebbenden (economische actoren, maar ook opleidings-, onderwijs- en andere actoren) om deze sectorale ambities te helpen waarmaken.Over Constructiv
Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.