Een aantrekkelijk statuut


Geen mens is een eiland, geheel op zichzelf.
John Donne

Ook de bouwsector is een deel van een geheel. De arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een constante afstemming tussen vraag en aanbod. Aan de vraagzijde zijn er de sectoren, bedrijven, enz., die allemaal op zoek zijn naar de geschiktste en meest gemotiveerde arbeidskrachten. Aan de aanbodzijde zien we de werkzoekenden met diverse achtergronden, elk met een specifiek profiel. Met andere woorden: er zijn vele kapers op de kust in de bouw, allemaal op zoek naar medewerkers met een technisch profiel.

Wil je geschikte arbeidskrachten motiveren om voor jouw specifieke aanbod te kiezen, dan moet je een aantrekkelijk aanbod voorstellen. Constructiv streeft er dus naar een mooi statuut op maat van de noden van de bouwsector en de bouwvakarbeiders aan te bieden. Dit statuut wordt enerzijds mogelijk gemaakt door het sociaal overleg in de bouwsector, dat aan de origine ligt van afspraken met betrekking tot loonbarema’s, enz. Anderzijds kent Constructiv aanvullende sociale voordelen toe aan bouwvakarbeiders, meer bepaald:

▪ aan actieve arbeiders
▪ tijdens periodes van inactiviteit
▪ met betrekking tot de eindeloopbaan

Hieronder een kort overzicht van de verschillende elementen van het sociaal statuut en de aanvullende sociale voordelen voor bouwvakarbeiders die sectoraal georganiseerd worden om:

■ collectieve buffers te creëren (op sectoraal vlak kunnen individuele bedrijven engagementen immers moeilijker waarborgen)
■ schaalvoordelen en kostenefficiëntie te realiseren

Voordelen voor actieve arbeiders

De bouwsector, en dus Constructiv, streeft ernaar om trouw aan de sector te belonen. Daarom kunnen bouwvakarbeiders op sectoraal vlak genieten van:

■ Getrouwheidszegels
Op het einde van het jaar ontvangt elke bouwvakarbeider ongeveer 9% van zijn brutoloon. Dit kan beschouwd worden als een soort van 13de maand.

■ Weerverletzegels
Veel activiteiten in de bouwsector zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Soms kan er ten gevolge van slecht weer niet gewerkt worden. Om dit loonverlies te compenseren, ontvangen arbeiders een bedrag dat overeenstemt met ongeveer 2% van het brutoloon.

■ Rustdagen
In de bouwsector wordt gewerkt in een 40-urenweek. Daarom krijgen bouwvakarbeiders per jaar 12 bijkomende rustdagen. Voor deze rustdagen ontvangt de arbeider een forfaitaire vergoeding vanwege Constructiv.

■ Promotievergoeding
Wanneer bouwvakarbeiders een hypothecaire lening aangaan om een eigen huis te verwerven, ontvangen ze van de sector een financiële steun.

■ Sectorale hospitalisatieverzekering
Alle bouwvakarbeiders genieten een uitstekende bescherming in geval van een ziekenhuisopname. Dit is volledig gratis voor actieve bouwvakarbeiders. Tegen gunstige voorwaarden kunnen tevens gezinsleden van actieve bouwvakarbeiders en gepensioneerde bouwvakarbeiders toetreden.

Voordelen tijdens periodes van inactiviteit

■ Voordelen in geval van tijdelijke werkloosheid
Soms kunnen bouwvakarbeiders tijdelijk werkloos worden ten gevolge van vorst, slecht weer of economische omstandigheden. De sector voorziet dan een tussenkomst die het verschil tussen hun loon en de werkloosheidsuitkering gedeeltelijk compenseert.

■ Voordelen in geval van ziekte of arbeidsongeval
Wanneer een arbeider jammer genoeg geconfronteerd wordt met een ziekte of een ongeval, bestaan er sectorale tussenkomsten om deze situatie financieel te compenseren.

Voordelen met betrekking tot de eindeloopbaan

■ De sectorale SWT-regeling
Wanneer een arbeider op het einde van zijn carrière in een SWT-regeling instapt, keert de sector hem maandelijks een aanvullende vergoeding uit. Hierdoor behoudt hij ongeveer 70% van zijn laatste nettoloon.

■ Het sectorale aanvullende pensioen, het Construo-plan
Binnen het Construo-plan wordt voor elke aangesloten bouwvakarbeider een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd. Dit gebeurt door stortingen op een individuele rekening en een kapitalisatie volgens gegarandeerde rentevoeten. De uitbetaling van het pensioenkapitaal gebeurt bij de opname van het wettelijk pensioen. Pensio B staat in voor het administratieve en financiële beheer van dit plan.


Het aantrekkelijke sociaal statuut binnen de bouwsector beloont de activiteit van arbeiders, helpt bouwvakarbeiders periodes van inactiviteit te overbruggen en geeft hen een extra steun in de rug op het einde van hun carrière. Dit bevordert de aantrekkingskracht van en de getrouwheid aan de bouwsector.

Over Constructiv
Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.