Het sectorale aanvullende pensioen


Sinds 1 januari 2007 genieten alle bouwvakarbeiders van het sectorale aanvullende pensioenplan Construo. Vanwege de geldende regelgeving wordt dit plan niet beheerd in de schoot van Constructiv, maar door twee aparte paritaire organisaties:

■ het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen (FBZp), dat optreedt als inrichter van dit pensioenplan en de financiële verantwoordelijkheid ervan draagt
■ het sectorale pensioenfonds Pensio B OFP  (Organisme voor de Financiering van Pensioenen), dat instaat voor het administratieve en financiële beheer van het Construo-plan

Binnen het Construo-plan wordt voor elke aangeslotene een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd. Dat gebeurt via de kapitalisatie van trimestriële stortingen op een individuele rekening. Het bedrag van deze stortingen is een percentage van het loon en evolueert in functie van de anciënniteit in de bouwsector. Bovendien wordt een aanvullende dotatie van maximaal € 2.000 per jaar toegekend aan de arbeiders die voldoen aan de voorwaarden van SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag), maar toch actief blijven in de sector. 

De kapitalisatie gebeurt aan de wettelijk gegarandeerde rentevoet, die 1,75% bedroeg in 2019. 

De uitbetaling van het pensioenkapitaal aan de aangeslotene gebeurt bij de opname van zijn wettelijke pensioen. In geval van overlijden vóór de pensionering wordt de opgebouwde pensioenreserve aan de begunstigden uitgekeerd.

Arbeiders die de sector verlaten tijdens hun loopbaan, kunnen ervoor kiezen om de opgebouwde reserves tot aan hun pensioen bij Pensio B te laten staan. Deze aangeslotenen worden passieve aangeslotenenof slapersgenoemd. Aan hun reserve wordt hetzelfde rendement toegekend.

In 2019 telde het Construo-plan 287.239 aangeslotenen, waarvan 147.085 actieve aangeslotenen en 140.154 slapers.

[:swvar:text:448:]
Aantal actief en passief aangeslotenen in 2019, verdeling per leeftijd

Eind 2019 bedragen de totale activa van het pensioenfonds € 769 miljoen in marktwaarde, terwijl de pensioenverbintenissen, ook technische provisies genoemd, € 569 miljoen bedragen.De onderstaande grafiek bevat een weergave van de evolutie van het jaarlijkse rendement op de belegde activa en de evolutie van de dekkingsgraad van de pensioenverplichtingen door activa sinds de oprichting van Pensio B.

Eind 2019 bedraagt het geannualiseerde rendement sinds de oprichting in 2007 5,7%. Hierdoor beschikt het sectorale pensioenfonds over een buffer van 31,6% om schommelingen op de financiële markt op te vangen.Over Constructiv
Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.