Het Technisch Competentiecentrum (TCC): ondersteuning competentiebeheer, instroom en welzijn op het werk


Het Technisch Competentiecentrum besteedt bijzondere aandacht aan de integratie van vaktechnische en veiligheidsaspecten en ontplooit zijn activiteiten in nauw overleg met de beroepsorganisaties uit de sector en tal van andere gespecialiseerde partnerorganisaties. 

Deze activiteiten omvatten de volgende domeinen:

  • Competentiebeheer 
  • Kwaliteitsbewaking van de opleidingen en certificering van competenties
  • Productontwikkeling (opleidingen, publicaties en hulpmiddelen)
  • Advies, beleidsondersteuning en beheer van expertise inzake techniek en welzijn
  • Beheer van een machinepark en uitrustingen
  • Organisatie van een opleidingsaanbod naar scholen 

Competentiebeheer

Het TCC staat in voor de aanmaak en actualisatie van beroepscompetentieprofielen. Deze profielen vormen de basis voor de opmaak van onder andere kwalificatiedossiers en onderwijs- en opleidingsprogramma’s.  

In de loop van 2019 werden beroepscompetentieprofielen ontwikkeld of geactualiseerd voor de installatieberoepen, de voeger en de technicus bouw. 

Verder stond het TCC mee in voor de erkenning van de volgende beroepskwalificaties: metselaar, binnenschrijnwerker, buitenschrijnwerker, daktimmerman, interieurbouwer, schrijnwerker houtbouw, buitenschrijnwerker hout, plaatser houten vloerbekleding, trappenmaker, operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines, medewerker hout en steenkapper.
 
Anno 2019 wordt eveneens volop ingezet op het versterken van digitale bouwcompetenties. Dit vertaalt zich steeds vaker niet alleen in beroepscompetentieprofielen, maar ook in het opzetten van en ondersteuning bieden aan partnerprojecten voor de ontwikkeling van serious games en e-learning-trajecten door het Technisch Competentiecentrum.

Ook werden bijkomende leertrajecten rond duaal leren uitgewerkt en aangepast. Aanvullend op de bestaande trajecten werden voor het schooljaar 2019-2020 bijkomend de volgende duale studierichtingen voor de bouwsector ontwikkeld: koelinstallaties duaal, sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal, installateur nutsvoorzieningen duaal, technicus installatietechnieken duaal en technicus koelinstallaties duaal.

Kwaliteitsbewaking van opleidingen en certificering van competenties

In 2019 werden 273 attesten voor betonmixerchauffeurs en 48 nieuwe attesten voor betonpompbedienaars uitgereikt. Van 198 betonmixerchauffeurs en 54 betonpompbedienaars werd het lopende attest verlengd nadat zij de verplichte vijfjaarlijkse herhalingsopleiding hadden gevolgd. 

Het certificatieschema voor steigerbouwers dat sedert 2018 operationeel is, werd in 2019 verder uitgebouwd met het uitreiken van 11 nieuwe certificaten voor steigermonteurs en 3 certificaten voor chef-monteurs. 

In 2019 werden tevens de aanzet gegeven voor de uitwerking van twee nieuwe certificatieschema’s, analoog aan het schema voor de steigerbouwers:
 
▪ werknemers van erkende asbestverwijderende bedrijven 
▪  industrieel isoleerders

Deze sectorale persoonscertificaten zullen in 2020 verder geoperationaliseerd worden.


VCA

Sinds 1 oktober 2016 wordt de VCA-examinering georganiseerd binnen het TCC en sinds 1 januari 2018 worden VCA-examens enkel nog online afgenomen. In 2019 werden in totaal 10.039 examens afgenomen. 5.932 deelnemers behaalden daarbij een VCA-diploma. 

Er werden eveneens 419 audits van bedrijfsinterne opleidingen uitgevoerd, waarbij Constructiv erop toezag dat deze opleidingen zowel inhoudelijk als organisatorisch beantwoordden aan de vereisten voor een kwaliteitsvolle opleiding.


Productontwikkeling
Naast alles wat werd ontwikkeld in het kader van het tweede luik van de campagne Alert voor asbest, stond het TCC in voor de ontwikkeling van de volgende sectorale tools:

Dossiers
 

Jongeren in de bouw
Lawaai en trillingen

Machinepark

De simulator die ter promotie van de machinale beroepen werd opgesteld in het Brussels Beroepenpunt ConstruCity,  werd in 2019 intensief gebruikt bij verschillende regionale events als:  

De investering in de ConstruBus  zal bovendien een grote toegevoegde waarde hebben bij deze promotionele activiteiten. 


Binnen het machinepark dat ter beschikking wordt gesteld van de opleidingscentra van VDAB, Forem en de scholen met een afdeling bouwplaatsmachinist, werden in totaal 1 minigraver, 2 bulldozers, 1 knikhoogwerker, 1 wiellader, 3 graafmachines (1 op banden en 2 op rupsen) in gebruik genomen.


Organisatie van het opleidingsaanbod voor scholen

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse onderwijs organiseert het TCC het opleidingsaanbod voor leerkrachten en leerlingen van bouwscholen.   

Enkele nieuwe opleidingen die in het schooljaar 2019-2020 werden aangeboden, zijn:

• Circulair bouwen
• Gebruik van asfalt en gietasfalt
• Vectorworks – opleidingen
• Aardgasinstallaties plaatsen volgens Cerga-richtlijnen
• EPDM voor platte daken
• Initiatie collectieve beschermingsmiddelen

Opleidingen die in de kijker stonden, zijn:

  • VCA – coachingprogramma
  • BIM: hoe beginnen & samenwerken?
  • In de mix: veilig betreden van de bouwwerf
  • In de mix: mijn attitude, mijn werkOver Constructiv
Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.